Pedagogjia dhe psikologjia kosovare po ecën apo jo në trend me kohën, për favoret e shkollës shqipe dhe nxënësve të saj

11. 03. 2024

Si të gjitha shkencat edhe shkenca e pedagogjisë dhe psikologjisë, nëse nuk ecin në trend me kohën, nuk kanë mundësi të shërbejnë sa e si duhet për nevojojat e ndryshme të njerëzimit, sidomos pedagogjia dhe psikologjia kosovare , siq po dëshmohet, nuk po i shërben knaqshëm shkollës shqipe, nxënëseve, studentëve, mësimdhënësve, prindërve, dhe qytetarëve të Kosovës, sipas kërkesave të kohës . Këtë që po e them për shkencën e pedagogjis dhe psikologjis kosovare po e dëshmon koha dhe praktika e mos integrimit të tyre, sa e si duhet me korikulat mësimore të Kosovës, me tekstet dhe literaturën shkollore, me metodat, farmat dhe teknikat mësimore, të mësimdhënjes dhe mësimnxënjes, me format, teknikat dhe metodt e cilësimit dhe notimit të nxënësve dhe studentëve tanë, me prindërit e nxënësve, me digjitalizimin e kompjuterizimin e shkollave dhe me aprovimin e inteligjencës artificiale nëpër korikulat e Kosovës dhe nëpër tekstet dhe literaturën shkollore, si kërkesë e domosdoshme për shkollën, për mësimdhënësit, për nx,nësit, për studentët dhe për kohën e cila ka kërkesa të mëdha për përgatitjen e gjeneratave të reja, që ti përballojnë kërkesat e tregut në kohen bashkohor dhe të jenë konkurent të atyre kërkesave.

Nëse pedagogjia, psikologjia, didaktika, metodika dhe metodologjia nuk integrohen sa më parë si e sa duhet sipas kërkesve të kohës dhe sipas kërkesave tëreformimit të arsimit tonë kombtar, gjatë përpilimit të korikulave të Kosovës, gjatë përpilimit dhe hartimit të tekstëve dhe literaturës shkollore, gjatë përpilimit të doracakëve udhëzuaes, se si të mësojnë nxnësit, studentët e si të japin mësim mësimdhënësit, gjatë moderimit e përdorimit të teknikave, formave dhe metodave të mësimdhënjes e mësimnxënjes, gjatë moderimit, përpilimit e përdorimit të formave teknikave, instrumenteve dhe metodave të testimit, cilësimit dhe notimit të nxënësve e studentëve tanë, gjatë digjitalizimit, kompjuterizimit dhe gjatë instalimit të inteligjencës artificiale nëpër korikulat e mësimit kosovar, nëpër tekstet e literaturën shkollore, gjatë përdorimit të metodave të mësimdhënjes e mësimnxënjes, gjatë përdorimit të teknikave, formave , instrumenteve dhe metodave të cilësimit dhe notimit të nxënësve e studentëve tanë, shkolla shqipe, arsimi ynë kombtar. korikulat e Kosovës, metodat, teknikat, format, e mësimdhënjes dhe mësimnxënjes, metodat, farmat teknikat e cilësimit dhe notimit të nxënësve e studentëve, do të mbeten edhe mëtej duke u vetknaqur me formalizmin dhe vërbalizmin e edukimit dhe arsimimit të gjeneratave tona të reja.

Që ti kyqemi seriozisht luftës kundër formalizimit dhe vërbalizimit në mësimdhënje e mësimnxënje, që të lirohemi nga vërbalizimi e formalizmi i mësimit, duhet zavendësuar ate sa më parë me parimin e mësimit konkretizues e racional, me parimin e shkallëshkallëshmërisë, me parimin nga e afërta drejtë së largtës. Ka nevojë të madhe arsimi ynë kombëtar të kontrollohet nga kompetentet professional, të arsimit e jo nga partiakët që e kanë kap shkollën politikisht, të kon trollohet na njerzë të përgatitur dhe të aftë pedagogjikisht, psikologjikisht, didaktikisht, metodikisht dhe metodologjikisht, që të bëjnë reformë të duhur e të natyrshëm, jo reformë dështuse si deri me tani në arsimin tonë kombtar, që të hartojnë e të përpilojnë sa më profesionalisht korikula mësimore, në nivel kombtar të arsimit tonë, të hartojnë e përpilojnë sa më profesionalisht tekste dhe literature shkollëre.

Të hartojnë doracak metodike për mësimnxënje e mësimdhënje, të përzgjedhin profesionalisht farmat, teknikat dhe metodat bashkohor të mësimdhënjes e mësimnxënjes, të përzgjedhin profesionalisht metodat farmat, teknikan dhe instrumentet e testimit dhe cilësimit të nxënësve e studentëve tanë, ta bëjnë në mënyrë profesionale integrimin e pedagogjisë, psikologjis, korikulave, teksteve dhe literaturës shkollor, mjeteve e kabineteve mësimore, me digjitalizimin, kompjuterizimin dhe aplikimin e inteligjancës artificiale nëpër shkollat tona, sa më pare të jetë e mundur. Të bëhet përgatitja dhe trajnimi i mësimdhënësve nga kompetentet profesionist për trajnim të mësimdhënëseve dhe përgatitjen e prindërve të nxënësve me kulturë pedagogjike, psikologjike teknologjike, që ta luajn rolin edhe ata në këtë valle me interes të përbashkët kombtar. I juaj mësuesi Isë

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje