Problemet e mesimdhenjes me te cilat ballafaqohet mesimdhenesi ne shkolle

Zvillimi i te kuptuarit tek nxenesit, rritja e vullnetit, deshires, dashurise dhe disiplines tek ata, zhvillimi i te menduarit kritik e analitik eshte dhe do te mbetet problem e synim qendror i mesimdhenesve dhe mesimdhenjes ne secilen lende dhe ne secilin nivel te shkollimit.

Problemet me te cilat ballafaqohet mesuesi gjate mesimedhenjes jane te shumta, ku ma te theksuarat jane:

1. Problemi i perzgjedhjes se metodave, teknikave, formave dhe mjeteve per mesimdhenje, te cilat duhet te perdoren gjate nje ore, neper lende te ndryshme mesimore, qe mesimdhenja te jete sa me e efktshme e racionale,

2. Problemi i perzgjedhjes se pyetjeve qe u parashtrohen nxenesve ne pjesen e pare, te dyte dhe ne pjesen e trete te ores mesimore. Mesimdhenesi te jete sa më i efektshem gjate kesaje perzgjedhje, eshte e domosdoshme te paiset me njohuri didaktiko-metodike, te cilat e trajtojne kete problem ne menyre shkencore,

3. Problem i mesimdhenjes eshte edhe motivimi i nxenesve te cilet perfshihen ne te nxenit dhe ne kuptueshmerine e permbajtjeve te ndryshme mesimore gjate nje ore mesimore e jashte saje. Pa motivimin e nxenesve, qe nenekupton rriten e interesimit, kurreshtjes, deshires dhe dashurise se tyre per nxenje te suksesshme ne mesim, kuptimin e asaje qe mesohet, analizimin e perpunimin e informacioneve, permes nje veshtrimi dhe mendimi kritik nga ana nxenesve, puna e mesimedhenesit nuk do te jete efektive dhe ne nivel te duhur. Per ta zgjidhur kete qeshtje sa ma drejte e sa ma objektivisht gjate procesit te mesimdhenjes e mesimnxenjes, eshte mese e nevojshme te paiset mesimdhenesi me kulture psikologjike, pedagogjike e profesionale dhe te kete informacion te duhur e sa më te drejte rreth motivacionit, emocioneve tipareve te temperamentit, karakterit dhe personalitetit te nxenesve,

4. Qeshtje shume serioze per mesimdhenjen dhe mesuesin eshte edhe problemi i menagjimit te disiplines se nxenesve ne klase gjate nje ore mesimore. Klasa qe zhurmon, nxenesi qe nuk degjon dhe disiplina jo ne nivel, e humbasin shansen per nje ore te sukseseshme e efektive gjate mesimdhenjes e mesimnxenjes, ku fajin kryesor e ka mungesa e pervojes, pergatitja jo e knaqshme profesionale, pergatitja jo e mjaftueshme didaktiko-metodike, per ta organizuar sa ma mire nje ore mesimore, pergatija e ulte me njohuri pedagogjike e psikologjike, qe i mundeson mesimdhenesit nje menagjim te mire, efektiv, te matur dhe racional te nxenesve ne klase.
Problemet e menagjimit te nxenesve ne klase kane te bejne me ruajtjen e nje klime te shendetshme mes tyre e mesimdhenesit, qe te mundesohet nga nxenesit discipline racionale dhe e vetdijshme e nxenje e sukseseshme ne mesim. Kjo arrihet permes nje mesimdhenje te planifikuar mire nga ana e mesimdhenesit dhe permes motivimit te nxenesve ne mesim, te cilin e permendem me larte.

5. Problem mjaft serioz ne mesin e problemeve tjera te procesit edukativ e mesimor eshte edhe menyra e vleresimit, cilesimit dhe notimit te nxenesve, si psh: a e vleresojme sakt, drejte e si duhet apo jo nxenesin rreth pervetesimit te njohurive dhe nivelit te kuptueshmerise se tyre? A i perdorim me vend, si i perdorim dhe a i perdorim ku duhet e si duhet teknikat, format, instrumetet dhe pyetjet rreth vleresimit, cilesimit dhe notimit te nxenesve, qe notimi vertete te jete nje pasqyre reale e objektive e perparimit te nxenesve dhe a i motivon e stimulon nxenesit, apo i demotivon dhe destimulon ata per angazhim te vullnetshem ne mesim? Jemi apo nuk jemi te pergatitur sa duhet profesionalisht per kete qeshtje te rendesishme e delikate?
Rrugdalje e drejte per mesimdhenesin rreth kesaje fushe, eshte paisja e tij me informacion te duhur ne lemine e didaktikes, metodikes dhe metodologjise pedagogjike e shkencore qe e trajtojne shkencarishte problematiken e cilesimit, vleresimit dhe notimit te nxenesve.

Lexuesi im i dashur, mesuesi i pergatitur profesionalisht, i paisur me kulture pedagogjike, psikologjike, didaktike, metodike, metodologjike, i kujdesshem dhe i vemendshem rreth problematikes se perzgjedhjes se metodave, teknikave, formave, pyetjeve e mjeteve per mesimdhenje e mesimnxenje, i kujdesshem rreth motivimit te nxenesve, menaxhimit te tyre ne klase dhe I kujdesshem rreth vleresimit, cilesimit dhe notimit, do tia dale faqebardhe, ne misionin e tije te shejte kombetar edukativ e mesimor. I juaj, mësuesi Isë

Zvillimi i te kuptuarit tek nxenesit, rritja e vullnetit, deshires, dashurise dhe disiplines tek ata, zhvillimi i te menduarit kritik e analitik eshte dhe do te mbetet problem qendror i mesimdhenesve dhe mesimdhenjes ne secilen lende dhe ne secilin nivel te shkollimit.

Problemet me te cilat ballafaqohet mesuesi gjate mesimedhenjes jane te shumta, ku ma te theksuarat jane:

1. Problemi i perzgjedhjes se metodave, teknikave, formave dhe mjeteve per mesimdhenje, te cilat duhet te perdoren gjate nje ore, neper lende te ndryshme mesimore, qe mesimdhenja te jete sa me e efktshme e racionale,

2. Problemi i perzgjedhjes se pyetjeve qe u parashtrohen nxenesve ne pjesen e pare, te dyte dhe ne pjesen e trete te ores mesimore. Mesimdhenesi te jete sa më i efektshem gjate kesaje perzgjedhje, eshte e domosdoshme te paiset me njohuri didaktiko-metodike, te cilat e trajtojne kete problem ne menyre shkencore,

3. Problem i mesimdhenjes eshte edhe motivimi i nxenesve te cilet perfshihen ne te nxenit dhe ne kuptueshmerine e permbajtjeve te ndryshme mesimore gjate nje ore mesimore e jashte saje. Pa motivimin e nxenesve, qe nenekupton rriten e interesimit, kurreshtjes, deshires dhe dashurise se tyre per nxenje te suksesshme ne mesim, kuptimin e asaje qe mesohet, analizimin e perpunimin e informacioneve, permes nje veshtrimi dhe mendimi kritik nga ana nxenesve, puna e mesimedhenesit nuk do te jete efektive dhe ne nivel te duhur. Per ta zgjidhur kete qeshtje sa ma drejte e sa ma objektivisht gjate procesit te mesimdhenjes e mesimnxenjes, eshte mese e nevojshme te paiset mesimdhenesi me kulture psikologjike, pedagogjike e profesionale dhe te kete informacion te duhur e sa më te drejte rreth motivacionit, emocioneve tipareve te temperamentit, karakterit dhe personalitetit te nxenesve,

4. Qeshtje shume serioze per mesimdhenjen dhe mesuesin eshte edhe problemi i menagjimit te disiplines se nxenesve ne klase gjate nje ore mesimore. Klasa qe zhurmon, nxenesi qe nuk degjon dhe disiplina jo ne nivel, e humbasin shansen per nje ore te sukseseshme e efektive gjate mesimdhenjes e mesimnxenjes, ku fajin kryesor e ka mungesa e pervojes, pergatitja jo e knaqshme profesionale, pergatitja jo e mjaftueshme didaktiko-metodike, per ta organizuar sa ma mire nje ore mesimore, pergatija e ulte me njohuri pedagogjike e psikologjike, qe i mundeson mesimdhenesit nje menagjim te mire, efektiv, te matur dhe racional te nxenesve ne klase.
Problemet e menagjimit te nxenesve ne klase kane te bejne me ruajtjen e nje klime te shendetshme mes tyre e mesimdhenesit, qe te mundesohet nga nxenesit discipline racionale dhe e vetdijshme e nxenje e sukseseshme ne mesim. Kjo arrihet permes nje mesimdhenje te planifikuar mire nga ana e mesimdhenesit dhe permes motivimit te nxenesve ne mesim, te cilin e permendem me larte.

5.Menyra e vleresimit, cilesimit dhe notimit te nxenesve eshte problemi tjeter i thekesuar, si psh: e vleresojme sakt, drejte e si duhet apo jo nxenesin, rreth pervetesimit te njohurive dhe nivelit te kuptueshmerise se tyre? I perdorim me vend, si i perdorim dhe a i perdorim ku duhet e si duhet teknikat, format, instrumetet dhe pyetjet rreth vleresimit, cilesimit dhe notimit te nxenesve, qe notimi vertete te jete nje pasqyre reale e objektive e perparimit te nxenesve, qe notimi t`i motivoje e stimuloi, e jo t`i destimuloi ata per angazhim sa me te vullnetshem ne mesim? Jemi apo nuk jemi te pergatitur sa duhet profesionalisht per kete qeshtje te rendesishme e delikate?
Rrugdalje e drejte per mesimdhenesin rreth kesaje fushe, eshte paisja e tij me informacion te duhur ne lemine didaktikes, metodikes dhe metodologjise pedagogjike e shkencore qe e trajtojne shkencarishte problematiken e cilesimit, vleresimit dhe notimit te nxenesve.

Lexuesi im i dashur, mesuesi i pergatitur profesionalisht, i paisur me kulture pedagogjike, psikologjike, didaktike, metodike, metodologjike, i kujdesshem dhe i vemendshem rreth problematikes se perzgjedhjes se metodave, teknikave, formave, pyetjeve e mjeteve per mesimdhenje e mesimnxenje, i kujdesshem rreth motivimit te nxenesve, menaxhimit te tyre ne klase dhe I kujdesshem rreth vleresimit, cilesimit dhe notimit, do tia dale faqebardhe, ne misionin e tije te shejte kombetar edukativ e mesimor. I juaj, mësuesi Isë

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lini një Përgjigje